W dniu 14 listopada 2022 roku w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Klubu Trójmiasto „PSPal Trójmiasto” zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 

W Zebraniu uczestniczyło 14 osób uprawnionych do głosowania, spośród 27 członków Stowarzyszenia.

 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu – Miłosz Dzenis.

 

Następnie zostali wybrani Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zebrania.

Na Przewodniczącego wybrano Miłosza Dzenis:

– 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymanych.

Na Sekretarza wybrano Magdalenę Dzenis:

– 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymanych.

 

Prowadzenie spotkania przejął Przewodniczący Miłosz Dzenis – przedstawił porządek obrad, który został umieszczony do wglądu w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Nikt nie wniósł o zmianę porządku obrad. Następnie Przewodniczący przedstawił i omówił szczegółowo sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz sprawozdanie z działań organizacyjnych i sportowych za rok 2021 i 2022.

 

Przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia o przedstawienie ewentualnych uwag dotyczących sprawozdania finansowego. Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag oraz nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

 

W tym miejscu Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok, natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa wniosek o udzielenie , bądź odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2021.

 

Walne Zebranie 14 głosami za, przy 0 głosach sprzeciwu i 0 głosach wstrzymujących się zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2021.

 

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady i zakończył zebranie.